ลำดับที่
กลุ่มเอกสาร
เลขที่คำสั่ง/ชื่อคำสั่ง
วันที่ออกคำสั่ง
วันที่อัพโหลดข้อมูล
31
มติ กขท.
25 มีนาคม 2563
12 มิถุนายน 2563
32
มติ กขท.
27 กุมภาพันธ์ 2563
16 มีนาคม 2563
33
มติ กขท.
22 มกราคม 2563
16 มีนาคม 2563
34
มติ กขท.
16 ธันวาคม 2562
27 ธันวาคม 2562
35
มติ กขท.
26 พฤศจิกายน 2562
27 ธันวาคม 2562
36
มติ กขท.
29 ตุลาคม 2562
28 พฤศจิกายน 2562
37
มติ กขท.
26 กันยายน 2562
28 พฤศจิกายน 2562
38
มติ กขท.
14 สิงหาคม 2562
2 กันยายน 2562
39
มติ กขท.
30 กรกฎาคม 2562
2 กันยายน 2562
40
มติ กขท.
17 มิถุนายน 2562
2 กันยายน 2562