ลำดับที่
กลุ่มเอกสาร
เลขที่คำสั่ง/ชื่อคำสั่ง
วันที่ออกคำสั่ง
วันที่อัพโหลดข้อมูล
1
มติ กขท.
13 พฤษภาคม 2563
12 มิถุนายน 2563
2
มติ กขท.
8 เมษายน 2563
12 มิถุนายน 2563
3
มติ กขท.
25 มีนาคม 2563
12 มิถุนายน 2563
4
มติ กขท.
27 กุมภาพันธ์ 2563
16 มีนาคม 2563
5
มติ กขท.
22 มกราคม 2563
16 มีนาคม 2563
6
มติ กขท.
16 ธันวาคม 2562
27 ธันวาคม 2562
7
มติ กขท.
26 พฤศจิกายน 2562
27 ธันวาคม 2562
8
มติ กขท.
29 ตุลาคม 2562
28 พฤศจิกายน 2562
9
มติ กขท.
26 กันยายน 2562
28 พฤศจิกายน 2562
10
มติ กขท.
14 สิงหาคม 2562
2 กันยายน 2562