ลำดับที่
กลุ่มเอกสาร
เลขที่คำสั่ง/ชื่อคำสั่ง
วันที่ออกคำสั่ง
วันที่อัพโหลดข้อมูล
1
มติ กขท.
12 กรกฎาคม 2565
8 สิงหาคม 2565
2
มติ กขท.
7 มิถุนายน 2565
7 กรกฎาคม 2565
3
มติ กขท.
3 พฤษภาคม 2565
7 มิถุนายน 2565
4
มติ กขท.
5 เมษายน 2565
2 พฤษภาคม 2565
5
มติ กขท.
8 มีนาคม 2565
28 มีนาคม 2565
6
มติ กขท.
8 กุมภาพันธ์ 2565
22 กุมภาพันธ์ 2565
7
มติ กขท.
11 มกราคม 2565
7 กุมภาพันธ์ 2565
8
มติ กขท.
14 ธันวาคม 2564
4 มกราคม 2564
9
มติ กขท.
9 พฤศจิกายน 2564
16 ธันวาคม 2564
10
มติ กขท.
25 ตุลาคม 2564
4 พฤศจิกายน 2564